Salgs- og leveringsbetingelser – Under jorden

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for salg og leverancer af betonvarer.
Betingelserne gælder ikke ved salg og leverance af betonvarer og/eller betonelementer, der i tilbud
og/eller ordrebekræftelse er benævnt konstruktionselementer.

1. KVALITET OG KONTROL

Betonvarer er udført iht. produktionsstandarder, for nærmere information henvises til vores hjemmeside
www.rc-beton.dk. Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter, kan
produkterne henføres til, hvad der anses for at være normal og god kvalitet.

Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes altid af køber, medmindre
prøvningen viser, at produktet skal kasseres.

Skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales altid af køber.

Skaffevarer til afløbsprodukter fra andre betonproducenter kan være fremstillet uden for en kontrolordning
eller overvågning. RC Beton A/S er alene forpligtet til omlevering af sådanne varer til sin kunde, såfremt RC
Beton A/S’ leverandør er forpligtet til at omlevere.

2. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSBESTEMMELSER

Køber kan mængdemæssigt regulere lagervarer med indtil 5% op eller ned, indtil levering er sket. For øvrige
produkter er den angivne mængde bindende ved ordrens afgivelse.

Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan RC Beton A/S kræve, at der oprettes et
mellemlager. Alle hermed forbundne omkostninger betales af køber. Overføres produkter til mellemlager, er
levering sket, når produkterne er kommet frem til lageret.

3. LEVERINGSTID

Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og
leveringstidspunkter.

RC Beton A/S er forpligtet til at levere til aftalt tid. RC Beton A/S er dog berettiget til tidsfristforlængelse i
følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens
udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout, offentligt pålæg, krig,
usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari,
søulykke, mangel på kvalificeret arbejdskraft, svigtende materialeleverancer eller anden force majeure.

Købers beføjelser ved ansvarspådragende forsinkelse fra RC Beton A/S

RC Beton A/S er uden ansvar for skader, der er indirekte i forhold til RC Beton A/S. Dette omfatter driftstab eller
andet tab henført til forsinket eller manglende levering. Således erstattes ikke: ventepenge, dagbøder, kranleje,
truckleje, stilladsleje o. lign. RC Beton A/S’ eventuelle erstatningsansvar hertil er til enhver tid begrænset til
fakturaværdien af de forsinkede produkter.

Reklamation ved forsinkelse

I tilfælde af forsinkelse, skal køber skal straks reklamere skriftligt, med angivelse af forsinkelsens omfang. Køber
skal samtidigt angive, hvilke beføjelser køber påberåber sig i anledning af forsinkelsen. I modsat fald har køber
fortabt sin ret til senere at påberåbe sig sådanne.

4. AFHENTNING, LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Levering og leveringssted

Ved salg af produkter FCA (Incoterms) er leveringsstedet købers vogn på RC Beton A/S fabrik.

Ved salg af produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset
vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag. RC Beton A/S bærer risikoen, indtil vognen er nået
leveringsstedet. Skader, som kan henføres til dårlige køreveje mv., er købers ansvar. Køber er forpligtet til at
foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

Ved salg frit på byggeplads sørger RC Beton A/S for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op
til 2.500 kg. Køber har pligt til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen.
Køber bærer risikoen for produkterne fra leveringsstedet. RC Beton A/S er ansvarlig for ansvarspådragende fejl i
forbindelse med aflæsning.

Leveringen skal kunne ske i hele læs fra sælgers respektive produktionssteder, dvs. at køretøjets lasteevne
udnyttes bedst muligt. Ved mindre udnyttelse af lasteevne debiteres køber dette i henhold til den til enhver tid
gældende prisliste.

Medmindre andet fremgår af aftalen, er leveringen frit på byggeplads.

Ønskede leveringstider og leveringsrækkefølge skal oplyses til sælger senest 10 arbejdsdage efter aftalens
indgåelse.

Aflæsningsstedet og ventetid

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med
støtteben. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsveje og aflæsningssteder er opfyldte.

Køber skal ved overtagelse af elementer på vogn, skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomst- og
afgangstid. Ved modtagelsen skal køber altid foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i
overensstemmelse med det bestilte.

Ventetid / aflæsningstid ud over 1 time fra ankomsttidspunktet debiteres køber pr. påbegyndt ½ time, i
henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Afbrydelser af aflæsningsflowet, der medfører, at
transportmateriel må stilles, debiteres køber særskilt i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Afkald, ændring og aflysning

Endeligt afkald skal ske senest kl. 07.00 minimum 3 arbejdsdage før leveringsstart. Ved senere afkald kan
leveringstiden ikke forventes overholdt.

Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 3 arbejdsdage før levering, kan medføre, hvis muligt at
gennemføre, et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstidspunktet for læs er hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet
omfattet af spærretid, skal levering aftales nærmere med logistikafdelingen. Ved levering i miljøzone kan der
blive pålagt et gebyr.

Praktisk må regnes med, at angivne ankomsttidspunkter er +/- ½ time. Levering uden for nævnte tidsrum / dage
aftales nærmere og et tillæg påregnes i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Varerne læsses som
udgangspunkt alene under hensyntagen til transportsikkerhedsmæssige hensyn.

5. MANGLER

Ved levering til bygge- og anlægsarbejder

Ved leverancer til byggeri kan rettes mangelkrav mod RC Beton A/S i henhold til AB 18 § 8, stk. 4 og AB 18 § 12,
stk. 5, forudsat, at køber har sikret, at AB 18 § 8, stk. 5 er vedtaget uden ændringer af alle involverede i et evt.
mangelkrav. Er forudsætning ikke opfyldt, kan køber rette krav indtil 5 år fra levering af den mangelfulde vare.

Ved levering til andet end bygge-og anlægsarbejder

I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder kan rettes krav for mangler op til 5 år fra levering af den
mangelfulde vare.

Købers mangelbeføjelser

RC Beton A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens mulige ret til
erstatning berøres ikke af denne bestemmelse. RC Beton A/S’ ansvar (værdi af afhjælpning, omlevering og
erstatning) er begrænset til værdien af det mangelfulde produkt (uden mangler).

Reklamation over mangler

Eventuel reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på
forholdet, med angivelse at reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere
at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køber eller en repræsentant for denne er til
stede, anses en af RC Beton A/S fremsendt specificeret følgeseddel/faktura, som fuldt bevis for rigtig kvalitativ
og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

6. PRODUKTANSVAR

RC Beton A/S er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået
af RC Beton A/S.

RC Beton A/S kan ved tingskade ikke mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger
20 mio. DKK. Skader på selve de leverede produkter, skal altid opgøres i henhold til punkt 5.

RC Beton A/S er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7. RETURVARER

Standardprodukter tages retur efter forudgående aftale og inden for 2 måneder efter leveringen. Varer
herudover tages ikke retur.

Ubeskadigede returvarer krediteres med købsprisen fratrukket fragt og 20% i returomkostninger. Eventuel
returfragt betales af køber.

8. PALLER, STRØER M.M.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering af intakte paller
krediteres køber efter RC Beton A/S’ til enhver tid gældende regler og priser herfor.

9. SIKKERHEDSSTILLELSE

RC Beton A/S kan forlange, at køber inden leverancen – herunder også enhver delleverance – yder sikkerhed i
form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde.
Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 100% af leverancens samlede pris, medmindre andet er aftalt.

I løbende kontraktforhold kan RC Beton A/S, såfremt køber ikke efter påkrav herom straks kan godtgøre, at
køber er i stand til at betale RC Beton A/S forlangende, kræve at det løbende kontraktforhold straks ophæves.

10. BETALINGSBETINGELSER

Alle køb er på kontantvilkår, således at RC Beton A/S skal have modtaget betaling, forinden levering sker,
medmindre andet er aftalt skriftligt.

Når der er aftalt kredit, skal betaling ske på grundlag af fremsendte á conto fakturaer, hvori RC Beton A/S er
berettiget til af fakturere for alle færdigproducerede elementer. Sidste rettidige betalingsdato er 15
arbejdsdage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
Indbetalinger anvendes forlods til dækning af påløbne renter. Faktura tillægges ekspeditionsgebyr.
For at opnå kredit skal køber efter RC Beton A/S’ vurdering være kreditværdig, på grundlag af en
kreditvurdering. Ud fra kreditvurderingen og samhandelserfaringer fastsætter RC Beton A/S et
kreditmaksimum for køber.

Medmindre andet er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres prisen i henhold til RC Beton A/S’ til enhver tid
gældende prisliste.

Alle priser er eksklusive moms.

11. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1 – 10 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning, med den ændring, at
prisen er fast for den oplyste leveringstid, dog maksimalt i 12 måneder efter tilbudsdato, i øvrigt iht. AB 18 §34
og §35. Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte
indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.

12. TVISTER, LOVVALG MV.

Alle leverancer sker i øvrigt i henhold til dansk ret.

Enhver tvist skal indledende søges afgjort i mindelighed, ved direkte forhandling mellem parterne.
Måtte parterne ikke ved forhandling kunne opnå enighed, kan tvisten alene indbringes for en Voldgiftsret
nedsat gennem Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 18 Kap. J. Voldgiftsretten skal sættes i
Viborg by (8800).

Måtte en part ønske at optage bevis, kan dette alene ske ved syn og skøn, udmeldt gennem Voldgiftsnævnet
for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 18 § 66.

13. PERSONDATA

RC Beton A/S behandler, som en del af CRH Denmark A/S, persondata iht. gældende lovgivning. For yderligere
information henvises nærmere til vores persondatapolitik.

Version: Maj 2021