Salgs- og leveringsbetingelser – Under jorden

Efterfølgende bestemmelser viger for bestemmelser I købers udbudsmateriale, med mindre sælger i sit tilbud tager afstand fra disse.

1. Kvalitet, kontrol og mærkning

Euro betonafløbsprodukterne overholder kravene i de europæiske standarder for rør og brønde. DS/EN 1916 og 1917, samt DS 2420-1 og DS 2420-2.

RC Betons produktionsafdelinger er overvåget af betonvarekontrollen BVK. Produktionen kontrolleres i henhold til BVK’s kvalitetsmanual.

Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter, kan produkterne henføres til, hvad der anses for at være en normal og god kvalitet.
Kontrol af betonprodukterne sker ved stikprøvekontrol. Det er bI.a. denne, der overvåges af tredjepartsovervågningsselskab. Dvs. rettidig kontrolmængde og tidspunkt for udtagning.

Skaffevarer fra andre betonproducenter kan være fremstillet uden for en kontrolordning eller overvågning.

Udgifter til supplerende kontrol afholdes af køber, medmindre prøvningen viser, at produktet skal kasseres.

2. Leveringsmængder og leveringsterminer

Normale lagervarer kan indtil levering af køber mængdemæssigt reguleres 5% op eller ned. Produkter, der ikke er normale lagervarer, er i den angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse.

Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter.

Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve, at der oprettes et mellemlager. De her om forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til mellemlager, betragtes som leveret.
Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælger berettiget til tidsfristforlængeIse i følgende tilfælde:

Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lock-out, offentlig pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure.

Medmindre der leveres til en bygge- eller anlægsopgave, hvor køber har oplyst, at der er stillet krav om fast pris og tid, kan sælger også kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælger i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilken han ikke er ansvarlig.

3. Levering, aflæsning og modtagelse

Ved salg af produkter ab fabrik er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og sælger bærer risikoen for produkterne på eget lager til og med læsning.

Ved salg at produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag, og sælger bærer risikoen, indtil vognen er nået leveringsstedet. Skader, som kan henføres til dårlige køreveje, er købers ansvar.

Fremgår det ikke af aftalen, om der leveres frit på vogn eller frit på byggeplads, er leveringen frit på vogn.

Ved salg frit på vogn er køber forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

Ved salg frit på byggeplads, sørger sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til 2.500 kg. Køber har pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen.

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt.

Kræver køber levering udenfor normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse for meromkostninger.

Ved levering i miljøzone bliver der pålagt et gebyr.

Køber debiteres ventetid.

Ved modtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køberen skal afgive kvittering for det modtagne.

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi.

4. Mangelansvar (i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklausul)

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af byggeriet. Ved videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sager behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5-års fristen fra leveringen. Sælger er berettiget til at  afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen.

Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

5. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger.

Sælger kan for henholdsvis person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger kr. 5 mill.
Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.
Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadesvoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det beløb, erstatningskravet overstiger kr. 5 mill. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

6. Reklamation

Eventuel reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse at reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køber eller en repræsentant for denne er tilstede, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

7. Returvarer

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris -20%. Eventuel afhentning af returvarer betales at køber.

Betonvarer tages kun retur i hele paller – ved lejlighed, og der fratrækkes 20 % af nettoprisen. Specialvarer og betonvarer af ældre dato end 3 mdr. fra leveringsdatoen tages ikke retur.

Ved returnering af varer over 1 forvogn fratrækkes 20 % + fragtpris.

8. Paller, strøller m.m.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering af intakte paller krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende regler.

9. Sikkerhedsstillelse

Sælger kan forlange, at køber inden leverancen yder sikkerhed i form af bank eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde.

Sikkerhedsstillelsen fastsættes til tre måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10% at leveringsprisen ekskl. moms – udregnet således, at leveringsprisen fordeles ligeligt på det antal måneder, som er anført i leveringsprogrammet.
I løbende kontraktforhold kan leverandøren, såfremt køber ikke kan godtgøre, at køber vil være i stand til at fyldestgøre leverandøren forlange, at det løbende kontraktforhold ophæves. Leverandøren vil da være berettiget til at indgå en ny løbende kontrakt dog således, at køber yder sikkenhedsstillelse for fremtidige køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med leverandøren.

10. Betaling

Fakturadato + 8 dage -1% af beløbet ekskl. moms eller løbende måned + 15 dage netto. Alle kunder kreditvurderes.

For at opnå ovenstående kredit skal køber efter sælgers vurdering være kreditværdig. Sælger sætter ud fra kreditvurderingen og samhandelserfaringer et kreditmax. for køber. Al handel er kontant forud, indtil sælger har fastsat et kreditmax for køber.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
Indbetalingen anvendes forlods til dækning af påløbne renter.
For småpartier påføres fakturaen et ekspeditionsgebyr.
Eventuel afhentningsgodtgørelse udgør normalt 0-8% af varens prislistepris ekskl. moms afhængig af varens art.

Medmindre andet påviseligt er aftalt ved ordrens afgivelse reguleres prisen i henhold til den til enhver tid gældende prisliste fra vort firma.

I de anførte priser er ikke medregnet moms, medmindre andet udtrykkeligtfremgår.

11. Særregler ved tilbud under fastpris- og fasttidsordningen

Foranstående under 1-10 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning.

Hvis der aftales fast pris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Bygge- og boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og 9.
Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, reguleres i overensstemmelse med Byggestyrelsens bilag 1 i ovennævnte cirkulære om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder.

Ved regulering efter entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder beregnes reguleringsbeløbet som regningsbeløbet (ekskl. moms) multipliceret med (I2 minus I1) delt med I1; idet I1 angiver indeks for basismåneden (6 mdr. efter tilbudsafgivelsen) og I2 angiver indeks for den aktuelle måned.

Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks statistik offentliggjorte indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.