Opmuring af fundament

Den primær funktion, for fundamenter, er at føre og fordele de lodrette kræfter fra tag, ydermure og ligninden ned til det bærende jordlag og samtidig sikre, at funderingen sker i frostfri dybde.

 

Inden du går igang

Jordbundens bæreevne og grundvands-forholdene bør kontrolleres af en geoteknisk kyndig person. Disse resultater bør sammenholdes med projektets forudsætninger. Specielt, ved større terræn-forskelle og ugunstige grund- vandsforhold, skal projektering og kontrol sikre, at der tages højde for jordskred, sætningsskader og skadelig fugtpåvirkning. Den projekterende skal som udgangspunkt, altid vurdere, om disponering, anlæg og bygningsdele ud fra en helhedsbetragtning, er behæftet med større risiko

Opbygning

Under blokkene skal der udføres et betonrandfundament. Randfundamentets funktion er at fordele kræfterne fra fundamentet på den underliggende jordbund.

Randfundamentet skal altid være bredere end eller lig med den sokkel blok, der stilles oven på.

På grund af blokkenes ringe fugtsugning er det ikke nødvendig at anvende murpap under blokkene i fundamentet.

Det anbefales, at blokkene sættes på plads ved at rokke dem frem og tilbage i blokkenes længderetning. Det kan dog være en hjælp at have en 2 kg mukkert med rundt til at rette blokken ind. Mukkerten må dog kun anvendes så længe, at mørtel eller lim ikke er afbundet.

Forbandt

Blokkene skal mures i forbandt. Normalt anbefales det, at blokke mures med et overlæg på en kvart blok længde, men ved sokler kan der mures med et lidt mindre overlæg.

Når der anvendes SCAN Klimablok® findes der en hjørneblok, som afslutning i hjørnerne. Hjørneblokken er 39×27 cm. Når der laves sokler på 33 cm tilskæres hjørneblokken, så den får et mål på 33×27 cm. Ved sokler på 45 cm tilskæres ca. 6 cm af den indvendige vange på den tilstødende blok.

Bindere

Hvis der anvendes SCAN Klimablok® eller SCAN Isoblok til de øverste skifter i et fundament, kan der udelades bindere i lejefugerne mellem vangerne.

Udføres skifterne derimod af to SCAN Blokke eftermonteret med isolering, skal der sættes rustfri bindere i lejefugen.

Hvis der laves sokler med et højt stykke over terræn, skal der, (både ved delt konstruktion og ved brug af SCAN Klimablok©), anvendes rustfri bindere.

Du kan finde yderligere information om dette beskrevet i Eurocode 6 (Murværkskonstruktion) og SBI-anvisning 157 (Trådbinder til forankring af skalmure og hule mure).

Armering

Når der anvendes armering i fundament og sokkelkonstruktionen, skal armeringen være korrosionsfast eller beskyttes mod korrosion svarende til eksponeringsklassen.

Armeringsmaterialet skal gennemgås inden brug. Overfladen skal være fri for skadelige stoffer, som kan virke ugunstig og nedbrydende på stål, beton eller mørtel.

Skade på eller deformation af armering under oplagring og håndtering bør undgås. De forskellige former for armering bør tydeligt identificeres og oplagres over jorden, således at de ikke kommer i kontakt med mudder, olie, fedtstof, maling eller svejsearbejde.

Armeringsdiameteren vælges udfra tykkelsen på lejefugen. I de fleste tilfælde bør fugetykkelsen være mindst 5 mm større end armeringsdiameteren. Der bør ikke vælges en armeringsstænger med en mindre diameter end 5 mm.

Detaljerede bestemmelser omkring minimum armeringsareal, forankring og stød findes i DS/EN 1996-1-1:2006, afsnit 8.2 Udformning af armering.

Fundamentet skal forankres til terrændækket, i henhold til det aktuelle projekt, og som beskrevet under ”Styrkeforhold”.

Mørtelfuger

Til mørtelfuger anvendes enten en pladsstøbt kalk/cement mørtel KC20/80/550, en tilsvarende tørmørtel eller en cementmørtel C100/400.

Vi anbefaler at der anvendes en tørmørtel, som Receptmørtel KC 20/80/550.

SCAN Blokke med en bredde mindre end 290 mm skal altid mures med fyldte fuger. Ved bredde over 290 mm kan det tillades, at mørtlen udlægges således, at der opstår et maks. 50 mm mellemrum midt for blokken. Der skal dog regnes med en reduceret trykstyrke.

SCAN Isoblokke og SCAN Klimablokke mures med fyldte fuger ved vangerne. Det er vigtig, at der ikke udlægges mørtel over isoleringen. For at overholde de linietab vi har angivet, skal der anvendes en isoleringsstrimmel mellem de to mørtel “pølser”.

Den nederste blok kan sættes direkte i den våde beton ved udstøbningen af randfundamentet.

Limfuger

SCAN Isoblok og Scan Klimablokke kan, med fordel, opmures med RC Blok- og Elementlim.Ved at anvende en limmørtel, i stedet for en traditionel mørtel, opnås flere fordele. Det er hurtigere og lettere at arbejde med.

Det giver en bedre isolering og i sidste ende et lavere linjetab. Det skal dog bemærkes, at det kan være besværligt at anvende binder i fundamenter med limfuger.

Materialedata – RC Blok- og Elementlim

RC Blok- og Elementlim er en cementbaseret færdigblandet tynd-fugeklæber, der er udviklet specielt til letklinkeblokke, betonblokke og betonelementer.

 Emne Data
Vandtilsætning Ca. 0,2 l pr. kg tørpulver – (5 l pr. 25 kg)
Åbningstid 2 timer ved 20oC
Forbrug limning Se bloktabeller
Lagtykkelse 1-5 mm retningsgivende
Begrænsninger Bør ikke anvendes ved temp under 5oC og over 30oC

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.